TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

          

Genel Bilgiler

Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç yerleşkesinde yer almaktadır. Bölümde, Tarla Bitkileri alanında lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisansüstü eğitim sonunda, Yüksek Lisans (tezli) ve Doktora derecesi verilmektedir. Bölümde tahıllar ve yemek tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri alanlarında bitki ıslahı ve agronomisi, bitki ekolojisi, sürdürülebilir tarım, organik tarım, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve diğer konularla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümünde 4 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.


Misyon

Bilim ve teknolojiyi kullanarak evrensel değerler doğrultusunda araştırmalar yapmak; yaratıcı, girişimci, işbirliğine açık ve hoşgörülü üretken bireyler yetiştirmek ve tüm bu değerleri toplumun hizmetine sunmaktır. 


Vizyon

Bilimsel araştırmalar, eğitim öğretim ve üretilen bilgilerin gerek bilim insanları gerekse üreticilerle paylaşarak hizmetleriyle toplumla bir bütün oluşturup, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bölümler arasında yer almaktır.

Laboratuvarlarımız


TarlamızMezunların İş Olanakları


Bölümden mezun olan Ziraat Mühendisleri;

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Kamu ve Özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, Şeker Fabrikalarında, belediyelerde, özel tohum firmalarında, un, irmik, yağ vb. fabrikalarda, tarımsal ilaç firmalarında, tohum gübre ve zirai ilaç bayilerinde, aktarlarda ve bunun gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma alanları bulabilmektedirler. Bu gibi çalışma alanlarının yanı sıra kendi işlerini ve üretim tesislerini kurup işletebilmektedirler.


Bölüm Olanakları


ESOGÜ Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama sahasında, 120 dekarlık Tarla Bitkileri Bölümü Uygulama ve Araştırma Alanı bulunmaktadır. Ayrıca Tarla Bitkileri Bölümünde Yağ Analiz, Kalite, Tohumluk, Sitoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Bu olanaklar doğrultusunda öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim verilmektedir.


Eğitim Amaçları

Gerek özel gerekse resmi kuruluşların yeterli ve donanımlı eleman ihtiyacını karşılamak üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermek,

Çiftçilerin ve tarımsal sanayinin ihtiyaçları göz önünde tutularak gerek çeşit gerekse üretim teknikleri ile ilgili karşılaşılan yöre-bölge-ülke problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek ve çözümler üretmektir.


Program Çıktıları

Kendini ifade etmede yeterlilik kazanma, ulusal ve uluslar arası meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi
Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Hayat boyu öğrenme becerisi
İnisiyatif kullanma, bireysel ve takım çalışması yapabilme, sorunların çözümünde karşılaştırmalı düşünebilme becerisi
Tarla tarımı ve çevre konusunda gerekli bilgilere sahip olma ve güncel bilgileri takip edebilme becerisi
Bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kaliteyi sınırlandıran problemleri ve bileşenlerini analiz etme, çözüm üreterek projelendirme becerisi
Tarla bitkilerine ait tür ve çeşitleri tanıma, tohumluk, kalite ve fizyolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olma
Ekoloji, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi hakkında bilgi sahibi olma
Alanı ile ilgili modern teknik ve araçları seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden yararlanma becerisi
Tarla bitkilerini yetiştirme ve ıslahı konularında araştırma sonuçlarını yorumlamada uygun istatistiksel yöntemleri kullanma becerisi
Bitki ıslahının genetik ve sitogenetik temellerini öğrenerek modern ve klasik ıslah yöntemlerini kullanma becerisi
Tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri, çayır mer’a ve yem bitkilerinin modern yetiştirme teknikleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma becerisi
Tarla ürünlerinin kalite, standardizasyon, muhafaza ve pazarlaması konularında bilgi sahibi olma


Bitkilerimiz