TR | EN
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

      

Genel Bilgiler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2011 tarih ve 606 sayılı kararı ile Fakültemizde Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünün açılması uygun görülmüştür. 2012-2013 öğretim döneminde ek yerleştirme ile öğrenci alınarak öğretim faaliyetlerine başlanmıştır.

Hızla gelişen ve birçok alana uygulanan Biyoteknoloji genetik, moleküler biyoloji ve hücre biyolojisi ve diğer birçok disiplinler arası çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bitkisel ve hayvansal üretime konu olan canlılar olarak kısaca özetlenebilecek olan tarımda, biyolojik girdilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Ziraat Fakültelerinin temel görevlerinden ve hedeflerindendir. Özellikle bitki ve hayvanların geliştirilmesinde kullanılan klasik ıslah yöntemleri bu güne kadar tarıma ve insanlığa önemli hizmetler vermiş olmasına karşın Biyoteknolojik yöntemler bu geliştirmede zaman ve fonların daha etkin ve verimli harcanmasına imkân vermektedir. Bunun yanında Biyoteknoloji klasik yöntemlerle düşünülmesi dahi mümkün olmayan birçok geliştirme çalışmasına imkân verebilmektedir.

Gelişen dünyada bilimsel araştırmaların temelini ve en verimlilerini disiplinler arası çalışmalar oluşturmaktadır. Bu nedenle biyoloji, kimya vb. temel bilimlerle uygulamalı zirai alanların işbirliği çok etkili sonuçlar vermektedir. Tarımın tüm dallarını kapsayacak şekilde çalışmaların yürütüldüğü Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma konuları ana hatlarıyla Bitkisel Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji ile Hayvansal Biyoteknoloji olup; moleküler biyoloji, genetik mühendisliği, genomik, proteomik, moleküler ıslah, genetik transformasyon teknikleri, genetik değişimlerin tespiti ve doku kültürü gibi değişik teknik ve yöntemleri kapsamaktadır.  


Misyon

Tarımsal Biyoteknoloji alanında, farklı disipliner yaklaşımlardan yararlanarak, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda tarımdaki gelişmelere hız verebilecek nitelikte donanımlı mühendisler yetiştirmektir.


Vizyon

Tarımsal biyoteknoloji alanında verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası alanda saygın, araştırmaları ile uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmak.

Mezunların İş Olanakları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı İl-ilçe Müdürlükleri, Biyoteknoloji Enstitüleri, Araştırma Enstitüleri, tarımsal analiz laboratuarları, tohum ve tarımsal ilaç şirketleri, seracılık sektörü, bankalar, tarımsal amaçlı kooperatifler, araştırıcı ve öğretim üyesi olarak üniversiteler, faaliyet alanı Biyoteknoloji olan özel sektör kuruluşları.


Bölüm Olanakları

 

2012 yılında lisans programına, 2014 yılında ise yüksek lisans programına öğrenci almaya başlayan Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nde laboratuvar ağırlıklı çalışmalarda biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarından yararlanılmaktadır. Öğrenci uygulamaları için ayrıca mikroskop laboratuarı da bulunmaktadır.


Eğitim Amaçları

Tarımsal biyoteknoloji alanında kullanılan yöntemler hakkında bilgi ve uygulama becerisine sahip, bitkisel ve hayvansal üretime disiplinler arası çalışmalarla farklı bir yaklaşım getirebilen Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.


Program Çıktıları

- Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini tarımsal alanlarda kullanabilme becerisi

- Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişime yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme

- Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek ve güncel sorunlara çözüm arayacak düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme

- Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip bireyler olabilme

- Canlı varlıkları çeşitlilik, yapı, işlev ve işleyiş, organizasyon, ortamsal ve karşılıklı etkileşimler bağlamında tanıyıp algılama, önemini kavrayabilme ve irdeleyebilme becerisi

- Hayvansal ve bitkisel üretimde verimliliğin arttırılabilmesine yönelik çözüm yolları üretebilme becerisi

- Tarımsal biyoteknoloji ve diğer ziraat mühendisliği alanlarındaki temel bilgilere sahip olma, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak, amaca uygun gerekli verileri tanımlama, bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama ve sorun çözme becerisi

- Bitki ve hayvan ıslahı konularında klasik ıslah yöntemleri yanında moleküler ıslah konularında teorik ve uygulamalı (arazi ve laboratuvar) bilgi sahibi olma, bu bilgileri doğru olarak kullanabilme ve aktarabilme becerisi

- Tarımda istenen düzeyde verimin ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve değerlendirebilme becerisi

- Günümüz sürdürülebilir tarım sisteminde biyoteknolojik uygulamalarla tarımın geleceğine yön verebilme becerisi