TR | EN
YAPILMIŞ / PLANLANAN ÇALIŞMALAR
1) Kurumun misyonu ve vizyonu belirlenmiş ve yayınlanmış olup, performans göstergeleri tüm akademik personelin düzenli olarak güncellediği AVESİS Akademik Veri Yönetim Sistemi üzerinde mevcut durumdadır.
 
2) Kurumun henüz dış paydaşı mevcut olmamakla birlikte, yapılan/yapılacak olan işbirlikleri çerçevesinde dış paydaşların fakültemiz kalite mekanizmasına entegrasyonu sağlanacak ve düzenli olarak yapılacak olan anketlerle dış paydaşların görüş ve önerileri alınarak fakülte kalitesinin geliştirilmesinde değerlendirmeye alınacaktır. 
 
3) Fakültemizde yer alan akademik alt birimlerin tüm program yeterlilikleri açık, gözlemlenebilir ve ölçülebilir durumda olup üniversitemiz ders bilgi paketi (https://ects.ogu.edu.tr/) ilgili fakülte sayfasından (https://ects.ogu.edu.tr/Birimler/Index/12) ulaşılabilir. Bununla birlikte, birimlerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile ilgili çalışmalarının da en kısa zamanda başlaması planlanmaktadır.
 
4) Öğrenci temsilcilerinin bölüm ve fakülte kurullarına katılımını sağlamak amacıyla ilgili kurullarda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
 
5) Birimimize ait tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilgileri birey, bölüm, ve fakülte bazında AVESİS Akademik Veri Yönetim Sistemi üzerinde mevcut durumdadır.
 
6) İdari ve destek birimlerinde görev alan personelin tüm görev tanımları, bununla birlikte birimlerin ve alt birimlerin görev tanımları ve fakültemizin iş akış şemaları fakülte web sayfasında bulunan "Kalite" sekmesinde yayınlanmış ve herkes tarafından erişilebilir durumdadır.
 
7) Kamuoyuna sunulan bilgilerin devamlılığını ve güncelliğini sağlamak adına birimimizin ve bölümlerimizin web sayfaları düzenli aralıklarla güncellenmektedir.
 
Fakültemiz kalitesini geliştirmek adına düzenli olarak iyileştirmelerin planlandığını ve hayata geçirildiğini bilgilerinize sunarız.