TR | EN
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

      

Genel Bilgiler

Zootekni; tarımsal faaliyetlerin hayvansal üretim kısmında ürünlerin nicelik ve nitelik bakımından ekonomik olarak arttırılmasını amaçlayan, hayvan materyalinin yetiştirme, ıslah, besleme ve sağlık koruma alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde teorik ve pratik eğitim veren bir bilim dalıdır.

Zootekni Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç yerleşkesinde yer almaktadır. Zootekni Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup bölümde 1 profesör, 4 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır.


Misyon

Zootekni Bölümü misyon olarak; sağlıklı nesiller yetiştirmek için gerekli olan hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya güvenli ve yeterli üretimi için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamayı ve etkin araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak bilime ve topluma katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Vizyon

Zootekni Bölümü vizyon olarak; ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim ve araştırma programlarının seviyesini yüksek tutarak bölgesel ve ulusal hayvancılık sektöründe önde gelen bölümler arasında yer almayı hedeflemektedir.

Mezunların İş Olanakları

Bölümümüzden mezun olan Ziraat Mühendisleri; Üniversitelerde, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Kamu ve Özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, belediyelerde, özel çiftlikler ve yem fabrikaları ve benzer kurum ve kuruluşlarda çalışma alanları bulabilmekte, ayrıca özellikle hayvancılık sektöründe kendi işletmelerini kurabilmektedirler.


Bölüm Olanakları


ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç Yerleşkesi içerisinde mevcut binalarda Kanatlı Hayvan Araştırma ve Uygulama Kümesi, bireysel barındırma üniteleri olan Küçükbaş Hayvan Araştırma ve Uygulama Ağılı ve Laboratuvarı, 1280 kapasiteli Kuluçkahane, Bıldırcın Yetiştirme Ünitesi, Etlik Piliç Yetiştirme Kümesi, Yem Ünitesi, Yemler ve Hayvan Besleme ile Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuarları mevcuttur. Ayrıca fakültemiz yerleşkesinde Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuarları’na da çiftçilerimize Kuru Madde, Ham Kül, Ham Yağ, Ham Protein, ADF, NDF, ADL-Lignin, Gaz Üretim Sistemi, Renk Ölçer vb. kaba ve kesif yem analizleri hizmeti verilmektedir.


Eğitim Amaçları

Hayvan refahını, toplumun ihtiyaçlarını ve duyarlılığını dikkate alarak, geleneksel metotların yanında biyoteknolojinin kullanımını arttırarak bilimsel ve ekonomik esaslar dahilinde hayvansal üretimin devamlılığını sağlayan, ulusal ve uluslararası sektörel rekabeti takip edebilen, bilimsel düşünmeyi benimseyen, içinde bulunduğu durumu iyi analiz ederek üreticiye (paydaşlara) etkin bir şekilde bilgiyi aktarabilen ve taleplerini karşılıksız bırakmayan, hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme prensibini benimsemiş zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmek ve hayvancılık alanındaki problemlerin çözümüne ve mevcut durumu iyileştirmeye yönelik araştırmalar yapmaktır.


Program Çıktıları

 1. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanma

 2. Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma.

 3. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincine erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.

 4. Temel bilimler alanında donanım kazanma ve bu alanlardaki bilgileri Zootekniyle ilgili problemleri modelleme ve çözme için uygulayabilme.

 5. Tarımsal ve zootekni faaliyetlerini tanıma, zootekni faaliyetlerinde girişimci veya yönlendirici olabilme.

 6. Türkiye hayvancılığının problemlerini bilmek ve çözüm önerileri sunmak.

 7. Hayvan ıslahının temel konularını kavrayarak hayvansal üretimi artırma becerisi kazanma.

 8. Hayvan yetiştirme bilgi ve becerisi elde etme, hayvan yetiştirme-pazar ilişkisinin önemini kavrama

 9. Hayvan tür ve ırklarını tanıma ve bunların Türkiye’deki durumlarından haberdar olma.

 10. Hayvan besleme, hayvan yemlerini ve bunların besin maddesi kapsamlarını öğrenme.

 11. Karlı bir hayvan yetiştiriciliği için yem üretiminin önemini kavrama ve yetiştiriciyi bu konuda bilinçlendirme. 

 12. Yem teknolojileri, yem hazırlama ve yemlemeyi öğrenme.

 13. Hayvanlarda genetik ilerlemenin sağlanmasını bilme.

 14. Hayvancılıkta gen kaynaklarını ve önemini anlama.

 15. Hayvansal üretimde istatistik yöntemlerin kullanımını ve sonuçlarının değerlendirilmesini öğrenme.