TR | EN
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

      

Genel Bilgiler

Zootekni tarımsal faaliyetlerin hayvansal üretim kısmında ürünlerin nicelik ve nitelik bakımından ekonomik olarak arttırılmasını amaçlayan, hayvan materyalinin yetiştirme, ıslah, besleme ve sağlık koruma alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde teorik ve pratik eğitim veren bir bilim dalıdır.

Bölümümüz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç yerleşkesinde yer almaktadır. Zootekni Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup bölümde 1 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde Hayvan Yetiştirme, Hayvan Besleme ve Biyometri ve Genetik Anabilim Dalları yer almaktadır. Bölüm 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında 31 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır.


Misyon

Zootekni Bölümü misyon olarak; sağlıklı nesiller yetiştirmek için gerekli olan hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya güvenli ve yeterli üretimi için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamayı ve etkin araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak bilime ve topluma katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Vizyon

Zootekni Bölümü vizyon olarak; ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim ve araştırma programlarının seviyesini yüksek tutarak bölgesel ve ulusal hayvancılık sektöründe önde gelen bölümler arasında yer almayı hedeflemektedir.

Program Profili (Amacı)

Hayvan refahını, toplumun ihtiyaçlarını ve duyarlılığını dikkate alarak, geleneksel metotların yanında biyoteknolojinin kullanımını arttırarak bilimsel ve ekonomik esaslar dahilinde hayvansal üretimin devamlılığını sağlayan, ulusal ve uluslararası sektörel rekabeti takip edebilen, bilimsel düşünmeyi benimseyen, içinde bulunduğu durumu iyi analiz ederek üreticiye (paydaşlara) etkin bir şekilde bilgiyi aktarabilen ve taleplerini karşılıksız bırakmayan, hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme prensibini benimsemiş zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmek ve hayvancılık alanındaki problemlerin çözümüne ve mevcut durumu iyileştirmeye yönelik araştırmalar yapmaktır.

Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 1. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanma

 2. Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma.

 3. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincine erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.

 4. Temel bilimler alanında donanım kazanma ve bu alanlardaki bilgileri Zootekniyle ilgili problemleri modelleme ve çözme için uygulayabilme.

 5. Tarımsal ve zootekni faaliyetlerini tanıma, zootekni faaliyetlerinde girişimci veya yönlendirici olabilme.

 6. Türkiye hayvancılığının problemlerini bilmek ve çözüm önerileri sunmak.

 7. Hayvan ıslahının temel konularını kavrayarak hayvansal üretimi artırma becerisi kazanma.

 8. Hayvan yetiştirme bilgi ve becerisi elde etme, hayvan yetiştirme-pazar ilişkisinin önemini kavrama

 9. Hayvan tür ve ırklarını tanıma ve bunların Türkiye’deki durumlarından haberdar olma.

 10. Hayvan besleme, hayvan yemlerini ve bunların besin maddesi kapsamlarını öğrenme.

 11. Karlı bir hayvan yetiştiriciliği için yem üretiminin önemini kavrama ve yetiştiriciyi bu konuda bilinçlendirme. 

 12. Yem teknolojileri, yem hazırlama ve yemlemeyi öğrenme.

 13. Hayvanlarda genetik ilerlemenin sağlanmasını bilme.

 14. Hayvancılıkta gen kaynaklarını ve önemini anlama.

 15. Hayvansal üretimde istatistik yöntemlerin kullanımını ve sonuçlarının değerlendirilmesini öğrenme.

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan Ziraat Mühendisleri Üniversitelerde, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Kamu ve Özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatifleri’ nde, belediyelerde, özel çiftlikler ve yem fabrikaları ve benzer kurum ve kuruluşlarda çalışma alanları bulabilmekte, ayrıca özellikle hayvancılık sektöründe kendi işletmelerini kurabilmektedirler.

Bölüm/Program Olanakları

Bölümümüz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç yerleşkesinde yer almaktadır. Zootekni Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup bölümde 1 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç Yerleşkesi içerisinde mevcut binalarda Kanatlı Hayvan Araştırma ve Uygulama Kümesi, bireysel barındırma üniteleri olan Küçükbaş Hayvan Araştırma ve Uygulama Ağılı ve Laboratuvarı, 1280 kapasiteli Kuluçkahane, Bıldırcın Yetiştirme Ünitesi, Etlik Piliç Yetiştirme Kümesi, Yem Ünitesi, Yemler ve Hayvan Besleme ile Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuarları mevcuttur. Ayrıca fakültemiz yerleşkesinde Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuarları’na da çiftçilerimize Kuru Madde, Ham Kül, Ham Yağ, Ham Protein, ADF, NDF, ADL-Lignin, Gaz Üretim Sistemi, Renk Ölçer vb. kaba ve kesif yem analizleri hizmeti verilmektedir. 

Akademik Personel

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

Prof. Dr. Muhammet ALAN (Bölüm Başkanı) Dahili: 4868

Doç. Dr. Zekeriya KIYMA             Dahili: 4830

Dr. Öğretim Üyesi Yüksel AKSOY (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 4883

Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Canan KOP BOZBAY (Anabilim Dalı Başkanı) Dahili: 4884

Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi  Yasemin GEDİK (Anabilim Dalı Başkanı) Dahili: 4881

Arş. Gör. Dr. Yasin ALTAY                       Dahili: 4822

 

Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR

Telefon: +90 222 324 29 91 

Belgegeçer: +90 222 324 29 90   

 

Prof. Dr. Muhammet Alan (Bölüm Başkanı) Dahili: 4868

Doç. Dr. Zekeriya KIYMA (Bölüm Erasmus Koordinatörü) Dahili: 4830

Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Aksoy (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 4883